دبیرستان دوره دوم پسرانه آرهاشم
 
کادر آموزشی و علمی
در حال بروزرسانی...
 
 
 
 
 
  دبیر ادبیات فارسی و علوم فنون ادبی :  
           حمیدرضا اسماعیل زاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  دبیر تاریخ و جغرافیا :  
                  حسین نجفوند
 
 
 
 
 
 
 
  
 
               
 
                    دبیر منطق و فلسفه :  
                     فرزاد روا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  دبیر هندسه و گسسته :  
                  مسعود مودب