دبیرستان دوره دوم پسرانه آرهاشم
 
کادر اداری و اجرایی
 
در حال بروزرسانی...
 
 
 
                معاون آموزشی :
                 داود کامیاب
 
 
 
 
               معاون انضباطی :
               مهدی طاهری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                مشاور کنکور :
            میثم خوش سیما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مسئول پایه دوازدهم و پشتیبانی :
              سروش گودرزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               مسئول اجرایی :
            رحمت ا... جوانی
 
 
 
 
 
 
                 امور دفتری :
             حسن مومنی ها
 
 
 
           
                امور تربیتی :
             اصغر علیخانی
.
 
 
                    حسابدار :
               سجاد ساکی
 
 
 
 
 
           پشتیبانی و خدمات :
               علی زارع